Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Ngày 08/5, UBND Phường 10 ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 cho các đối tượng cán bộ, công chức, người lao động, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân.
>
>
Ngày 08/5, UBND Phường 10 ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 cho các đối tượng cán bộ, công chức, người lao động, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân.

Ngày 08/5, UBND Phường 10 ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 cho các đối tượng cán bộ, công chức, người lao động, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân.

– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

– Tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng nền hành chính Thành phố công khai, minh bạch, tùng bước khắc phục các khó khăn, bất cập tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân dân và doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu hành chính có liên quan; từ đó xây dựng cầu nối thông thoáng giữa người dân và chính quyền trong nền hành chính.

– Công khai, niêm yết đầy đủ và chi tiết toàn bộ thủ tục hành chính tại cơ quan để nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu thông tin; việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang thông tin điện tử phường.

– Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn phường.

– Khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy, nhân rộng những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn phường.

– Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác cải cách hành chính, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức, giải pháp. Từ đó phát huy vai trò giám sát của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và các nội dung cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan.

– Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

– Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của quận, phường nói riêng; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền sâu về các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính ph điện tử, Chính phủ số. Cụ thể là:

+ Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

+ Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019).

+ Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với địa phương gắn phân cấp, phân quyền với kiểm tra, kiểm soát nguồn lực.

+ Kết quả công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế theo yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế trong hệ thống chính trị theo Quyết định 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 – 2026 và Quyết định số 73-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022 – 2026.

+ Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính (việc triển khai và kết quả đánh giá, xếp loại và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư); quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

+ Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 942/QĐ- TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi quốc gia; tình hình triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tình hình triển khai, xây dựng, hoàn thiện và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tình hình triển khai và kết quả, tác động của Chỉ số cải cách hành chính các bộ, các tỉnh; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, tuyên truyền rộng rãi về việc triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở – ban, ngành và địa phương năm 2023 trên địa bàn Thành phố (DDCI TPHCM).

– Tiếp tục truyền thông Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử tại Thành phố.

– Tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số của Thành phố và quận; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

– Tuyên truyền về các hoạt động và kết quả thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

– Thực hiện tuyên truyền có hiệu quả Quyết định số 11543/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2023 trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong năm 2023 như:

+ Tăng cường tuyên truyền các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Tiếp tục công tác tuyên truyền CCHC, tuyên truyền “Xây dựng quận Tân Bình trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 – 2025” và xây dựng mô hình chính quyền điện tử tại quận Tân Bình.

+ Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, biện pháp, kết quả thực hiện cải cách hành chính của quận trên Cổng/Trang thông tin điện tử của quận/phường và các bản tin phường.

+ Triển khai biên soạn nội dung và các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính cung cấp cho các cơ quan, đơn vị tuyên truyền đến nhân dân và doanh nghiệp khi khi thực hiện giao dịch hành chính.

+ Trong chuyên trang, chuyên mục dành riêng về công tác cải cách hành chính trên Cổng/Trang thông tin điện tử của quận/phường giới thiệu các mô hình điển hình hay trong thực hiện cải cách hành chính; niêm yết công khai các thủ tục hành chính.

+ Tiếp tục triển khai các dịch vụ công trục tuyến mức độ 3, 4; nâng cao tỷ lệ người dân và tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại cơ quan; ứng dụng thanh toán điện tử thay cho tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính. Cải thiện chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

+ Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

+ Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) đến người dân trên địa bàn phường./.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart