Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
>
>
>
Khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Ban Tuyên  giáo Trung ương có Công Văn số 4314-CV/BTGTW, ngày 16/11/2022 về việc tuyên truyền trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cảnh quan môi trường phong phú, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên!

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước!

3. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế!

4. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững!

5. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

6. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước!

7. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại!

8. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh!

9. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam!

10. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

11. Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi!

12. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc!

13. Văn hóa còn thì Dân tộc còn!

14. Nêu cao quốc thể, danh dự con người Việt Nam!

15. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

16. Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển!

17. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

18. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam!

19. Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo!

20. Mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc!

21. Bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện!

22. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh!

23. Phát huy nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng!

24. Xây dựng báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại!

25. Việt Nam – địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế!

26. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học!

27. Xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh!

28. Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội!

29. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa!

30. Phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước!

31. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart