Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 -2025 (số 01-NQ/ĐH ngày 20 tháng 5 năm 2020)
>
>
>
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 -2025 (số 01-NQ/ĐH ngày 20 tháng 5 năm 2020)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 10 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 -2025 (số 01-NQ/ĐH ngày 20 tháng 5 năm 2020)

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 họp từ ngày 14 tháng 5 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Triển lãm quận Tân Bình.

QUYẾT NGHỊ

  1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phường trong 5 năm (2020 -2025) nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hộiđại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 2020

Đại hội khẳng định:

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã nỗ lực, đoàn kết và thống nhất cao; tiếp tục thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị phường trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực là cơ bản, là sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 10; kinh tế của phường tăng trưởng ổn định, đô thị và cơ sở hạ tầng được chỉnh trang, có những chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hoạt động có hiệu quả hơn.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọngnhưng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao: Chưa hoàn thành 05/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đã đề ra.Công tác chấn chỉnh, sắp xếp trật tự kinh doanh tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường chưa thật sự rõ nét; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ; chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có mặt còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một số mặt còn hạn chế; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ chưa phát huy đúng mức, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, thiếu quyết liệt. Công tác vận động Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng có mặt còn hạn chế; chất lượng của đoàn viên, hội viên chưa cao.

Nguyên nhân đạt được:

Trong quá trình lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ phường đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận; sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn của quận; sự đồng tình, hỗ trợ tích cực của các chi bộ, khu phố, tổ dân phố và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Đảng ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động Nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, mang lại một số kết quả thiết thực trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội và quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

Nguyên nhân khách quan: Một số chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết đại hội đề ra ngoài nguyên nhân chủ quan còn có nguyên nhân khách quan do có thay đổi về chủ trương hoặc quy định của Đảng.

Nguyên nhân chủ quan: Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường có lúc bị động; việc đeo bám, kiểm tra, xử lý công việc của từng cấp ủy viên có lúc, có việc chưa được thường xuyên nên hiệu quả chưa cao. Năng lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao, chuyên môn còn hạn chế. Mặc khác, nhận thức của người dân có chuyến biến nhưng hành động thực hiện còn chậm.

Trong hệ thống chính trị, một vài bộ phận còn xem công tác giữ gìn an ninh trật tự là của riêng lực lượng công an, chưa coi đó thực sự là nhiệm vụ chung. Một bộ phận trong Nhân dân vẫn coi nhẹ, thờ ơ trước việc phòng ngừa tội phạm mặc dù đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Công tác vận động Nhân dân chưa đạt được hiệu quả; một số hoạt động phong trào còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, còn mang nặng về hình thức hành chính; một vài chi ủy chi bộ chưa thật sự quan tâm, lãnh đạo, chăm lo tốt cho hoạt động của các đoàn thể.

Bài học kinh nghiệm:

Một là, Đảng ủy và cả hệ thống chính trị phải giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất cao. Tranh thủ sự lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng sự hỗ trợ của các phòng, ban chuyên môn của quận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hai là,nhân sự phải ổn định, bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi về cán bộ; chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; những chủ trương lớn, vấn đề quan trọng đều được bàn bạc, thống nhất để tập trung lãnh đạo; quan tâm đúng mức đến công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí cán bộ.

Ba là, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phải sâu sát, đồng bộ và kiên quyết thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thay đổi phong cách làm việc; từng giai đoạn phải có sự tập trung cao, đề ra các giải pháp cụ thể; tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, các đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn.

Bốn là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh, tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn phường.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phường trong 5 năm (2020 2025)

Đại hội nhất trí:

Trong 5 năm tới (2020 -2025), Đảng bộ và Nhân dân Phường 10 quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phường; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Phường 10 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Hàng năm, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu nộp ngân sách do Quận giao.

(2) Hàng năm, hoàn thành và vượt chỉ tiêu về doanh thu thương mại, dịch vụ.

(3) Hàng năm triển khai thực hiện duy tu, nâng cấp, sửa chữa đối với các công trình cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đã đề ra (bình quân mỗi năm thực hiện từ 02 đến 03 công trình) theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

(4) Phấn đấu trong nhiệm kỳ, phường được ghi nhận đạt chuẩn phường văn minh đô thị; hàng năm, có 80% khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”; 100% số hộ đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”, trong đó có 92% trở lên số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đúng thực chất.

(5) Duy trì và hoàn thành công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục ba bậc học.

(6) Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố.

(7) Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

(8) Hàng năm, xây dựng 80% trở lên chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ.

(9) Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 40 đảng viên mới trở lên, đảm bảo chất lượng.

(10) Kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm từ 5% trở lên; tỷ lệ khám phá án phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ trước.

(11) Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo chỉ tiêu quận giao hàng năm, trong đó có từ 24% trở lên là đảng viên và từ 70% trở lên là đoàn viên thanh niên.

(12) Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó có cử tuyển đảng viên nhập ngũ, 100% là đoàn viên thanh niên.

Về chương trình trọng điểm:

Chương trình nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Về công trình trọng điểm:

(1) Thực hiện bê tông nhựa nóng mặt đường, làm mới hầm ga và cống thoát nước D400 tại tuyến đường 37 Bùi Thế Mỹ.

(2) Thực hiện bê tông xi măng mặt đường, làm mới hầm ga và cống thoát nước D400 tại tuyến đường 687 Lạc Long Quân.

(3) Thực hiện bê tông xi măng mặt đường, làm mới hầm ga và cống thoát nước D400 tại tuyến hẻm 687/20 Lạc Long Quân.

(4) Thực hiện bê tông nhựa nóng mặt đường, làm mới hầm ga và cống thoát nước D400 tại tuyến hẻm 338/9 Âu Cơ.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục phát triển kinh tế của phường theo hướng thương mại, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế; tiếp tục vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; thực hiện đúng quy định công tác quản lý, thu, chi tài chính, thực hiện tiết kiệm ngân sách từ 10% trở lên.Chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thu thuế.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, trật tự xây dựng và môi trường.Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Rà soát, thực hiện các công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường, tuyến hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tiếp tục sắp xếp, kiểm tra, xử lý về trật tự lòng, lề đường trên địa bàn phường; chấn chỉnh hoạt động thu gom rác của các tổ vệ sinh dân lập. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động thiết thực và vận động các tổ chức, cơ sở, cá nhân tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, duy trì đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục ba bậc học, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của Trạm Y tế phường, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tăng cường phòng chống các loại dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về y tế phường. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị đúng thực chất; tạo điều kiện và nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang của phường vững mạnh toàn diện; hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; thực hiện tốt công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên của lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, công tác giáo dục kiến thức quốc phòng.Chủ động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu kích động, biểu tình, gây rối trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá án, không để xảy ra trọng án và cháy nổ trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tấn công trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm an toàn, trật tự giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố.Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong Nhân dân theo đúng trình tự, thời gian quy định, không để kéo dài.

Tập trung xây dựng Đảng bộ phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Tăng cường công tác định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của cấp ủy viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quảcác giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.Triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề từng năm, tạo sự lan tỏa để có tác động tích cực đến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.

Tuân thủ và thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức đúng thực chất, đúng quy định. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tácquy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng cấp ủy chi bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên. Phấn đấu hoàn thành công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra của Đảng với giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Chú trọng tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân phường tổ chức tốt các kỳ họp; phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử; giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh dân cử theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; duy trì chế độ hội họp theo quy chế hoạt động; thực hiện tốt công tác tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phường và đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng cấp độ 3, 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời chấn chính thái độ tiếp xúc, tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức; phát hiện, xử lý kiên quyết hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức thực thi công vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và công tác thanh niên. Tập trung giải quyết các vấn đề phản ánh, bức xúc của Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban điều hành khu phố, tổ dân phố.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và động viên mọi tiềm lực của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong công tác vận động Nhân dân gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng địa phương phát triển.

Tăng cường, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân; chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận khu phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới,đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tăng cường củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, kỹ năng vận động Nhân dân.

Hội Cựu chiến binh phường tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong hội viên. Phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh làm chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền; nêu gương và góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; củng cố đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên phường vững mạnh, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức và lối sống nhằm giúp cho thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị. Tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện và phát huy tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ phường, tập trung các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hiến máu tình nguyện; củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ Hội, đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Các tổ chức Hội quần chúng của phường chăm lo xây dựng, củng cố các tổ chức hội vững mạnh, hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích; chăm lo thường xuyên cho hội viên, làm tốt công tác phát triển hội viên; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

  1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10lần thứ XIV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.
  2. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.
  3. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy quyết định chuẩn y theo quy định.
  4. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết đại hội và Chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Phường 10 đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ Phường 10 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart