Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Trích Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Phường 10 về nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường giai đoạn 2020 – 2025
>
>
Trích Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Phường 10 về nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường giai đoạn 2020 – 2025

Trích Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Phường 10 về nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường giai đoạn 2020 – 2025

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU

(1)Phấn đấu hàng năm kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ khám phá án theo chỉ tiêu đề ra.

(2) Phấn đấu hàng năm Phường và 7/7 khu phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

(3)Phấn đấu hàng năm 7/7 khu phố thực hiện tốt phong trào“Khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”.

(4) Phấn đấu hạn chế thấp nhất việc hình thành các băng nhóm tội phạm mới và các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn phường.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

  1. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp, góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Các chi bộ trực thuộc, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW, Kế hoạch số 3937-KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, Chương trình hành số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình số 64-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 148-KH/QU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW; Kế hoạch số 253-KH/QU ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết và kế hoạch của Đảng ủy phường có liên quan về an ninh, trật tự, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các giới Nhân dânđối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

  1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống các tội phạm và tệ nạn xã hội

Tăng cường,đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức (kể cả sử dụng công nghệ thông tin), phát động đăng ký gia đình đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị – xã hội không có người vi phạm pháp luật, phải thực sự là nòng cốt trong công tác vận động; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tham gia quản lý cảm hóa, giáo dục đối tượng.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về đảm bảo an ninh trật tự.

Đẩy mạnh tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là hậu quả nghiêm trọng của các loại tội phạm gây ra, nhằm giúp cho người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của các loại tội phạm và nâng cao trách nhiệm của người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội và lợi ích chính đáng của Nhân dân; nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình; quan tâm, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản của Nhân dân nơi cư trú; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự (như quản lý nhân hộ khẩu, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng cháy chữa cháy, các quy định về hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện…), các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt các đối tượng phạm pháp khi bắt quả tang, vận động các đối tượng có lệnh truy nã và truy tìm ra đầu thú; tham gia giải quyết những vấn đề xã hội có thể làm phát sinh tội phạm (như mâu thuẫn trong Nhân dân, các tệ nạn xã hội,…).

  1. Kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh và giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Ủy ban nhân dân phường chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm gắn với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 96-KH/QU ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị 02-CT/QU ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình trái pháp luật, bảo loạn trên địa bàn quận trong tình hình mới.

Phối hợp tổ chức ký kết với các Doanh nghiệp trên địa bàn phường nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống tụ tập, gây rối trật tự công cộng, biểu tình chống phá chính quyền góp phần thực hiện tốt Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

  1. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các loạitội phạm và tệ nạn xã hội của công an phường

Ban Chỉ huy Công an phường phải thực hiện tốt công tác dự báo, đánh giá, phân loại tình hình các loại tội phạm trên địa bàn phường, từ đó tham mưu và đề xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường, chủ động phối hợp kiểm tra hành chính các khu vực phức tạp về trật tự xã hội, khu vực có nhiều nhà cho thuê, các địa điểm kinh doanh ăn uống, dịch vụ văn hóa, nhất là các điểm kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Tham mưu củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp liên tịch giữa Công an phường với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; phối hợp với bộ phận tư pháp, hội luật gia, cán bộ quản lý sau cai, ban điều hành khu phố, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, quản lý, giáo dục các đối tượng tại khu dân cư theo quy định.Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình hộ, nhóm hộ, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự; kiên quyết không để thành tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-CATP(PV28) ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Công an thành phố về hướng dẫn xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ dân phố và tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự; Kế hoạch 47/KH-CATP(PX28) ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Công an Thành phố về “Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư”; thường xuyên tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của lực lượng công an và ban bảo vệ dân phố phường. Tổ chức phối hợp tăng cường tuần tra trên địa bàn; thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình, diễn biến, thủ đoạn, âm mưu của các loại tội phạm, kịp thời thông báo, triển khai các biện pháp, cách thức phòng ngừa đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia tố giác tội phạm, tạo thành sức mạnh tổng hợp tấn công các loại tội phạm.

  1. Các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạmvà tệ nạn xã hội trên địa bàn

Thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trong những khu vực, địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó ghi nhận các ý kiến góp ý, đề xuất của Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thống kê, phân tích đánh giá đúng thực trạng tình hình các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn do các đối tượng hình sự và băng nhóm tội phạm gây ra, từ đó rút ra phương thức thủ đoạn, địa bàn phạm tội, địa bàn cư trú, ẩn nấp,… để có đối sách, biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Thông qua công tác kiểm tra nhân hộ khẩu, nắm tình hình, sử dụng cộng tác viên bí mật biết được lai lịch của các đối tượng hoạt động tội phạm, công an phường kết hợp với trinh sát các ban, đội nghiệp vụ tiến hành các biện pháp như sau:

– Tiến hành rà soát, thống kê, lên danh sách những đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội đang cư trú trên địa bàn, chú ý các đối tượng đã có tiền án, tiền sự và cần làm rõ tiền án, tiền sự từng đối tượng. Trong danh sách phải nêu được số đối tượng có hoạt động liên quan đến cờ bạc, mại dâm, cho vay nặng lãi, nghiện các chất ma túy, đối tượng băng nhóm, những người đã và đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, các đối tượng trong diện quản lý của các ban, đội nghiệp vụ.

– Lập lý lịch cá nhân các đối tượng trên. Nếu trước đây cư trú tại nhiều nơi khác thì gửi yêu cầu xác minh đến các đơn vị nơi cư trú trước đây của đối tượng để nắm thêm thông tin về đối tượng.

– Nắm được các mối quan hệ bạn bè thân thiết, các tụ điểm, nơi những đối tượng này thường tụ tập, ăn chơi và ngủ nghỉ.

– Từ danh sách thống kê các hệ loại đối tượng trên, công an phường kết hợp với trinh sát thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ đưa vào sưu tra để quản lý hoặc có đối sách phù hợp.

– Xây dựng và bố trí cài cắm cộng tác viên bí mật đảm bảo về số lượng, chất lượng để nắm được địa bàn, đối tượng, từ đó chủ động trong công tác phòng ngừa và đấu tranh triệt phá các loại tội phạm.

  1. Tăng cường công tác phối hợp, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phường

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phườngchủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động; gắn công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vào chương trình, kế hoạch thực hiện công tác hàng năm. Thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm tại địa bàn dân cư.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát động thành phong trào tự giác của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở các khu vực dân cư, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống cáctội phạm và tệ nạn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn phường.

Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phườngtiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát đối với chính quyền, lực lượng công an phường trong việc triển khai thực hiện.

Tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội và các kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, qua đó, kịp thời nắm bắt và ghi nhận những ý kiến, đề ra những biện pháp giải quyết.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart