Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Những nội dung chính của đề cương Văn hóa Việt Nam
>
>
>
Những nội dung chính của đề cương Văn hóa Việt Nam

Những nội dung chính của đề cương Văn hóa Việt Nam

Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) nêu ra ba phương châm lớn của cuộc vận động văn hóa mới ở Việt Nam trong giai đoạn này là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa.
Sự ra đời của Đề cương đã kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sỹ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Đề cương nêu ra ba phương châm lớn của cuộc vận động văn hóa mới ở Việt Nam trong giai đoạn này là: Dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa.
Ba phương châm thực chất là ba tính chất, như ba trụ cột cơ bản, đảm bảo cho văn hóa Việt Nam phát triển.
Cho đến nay, Đề cương về văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart