Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
Phổ biến, tuyên truyền một số nội dung của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng
>
>
>
Phổ biến, tuyên truyền một số nội dung của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phổ biến, tuyên truyền một số nội dung của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nội dung 1: Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Tân Bình. Xem tại đây

Nội dung 2: Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn quận Tân Bình. Xem tại đây

Nội dung 3: Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn quận Tân Bình. Xem tại đây

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart