Đường dây nóng: (+84-28) 38 653 050
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG, CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
>
>
>
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG, CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG, CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

Tháng 10/2023 đánh dấu kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10, Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 và 75 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng 16/10. Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, quá trình phấn đấu, xây dựng, và trưởng thành, khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Ngày 03/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu các tổ chức tiền thân của Đảng đã họp, nhất trí thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.
Từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời lần thứ nhất, Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng) được thành lập, đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngày 02/02/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức Cấp uỷ các cấp.
Trong suốt chặng đường 93 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và công tác đảng viên. Đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Với công tác dân vận của Đảng: Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là ngày “Dân vận của cả nước”.
93 năm qua, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp không ngừng lớn mạnh, tích cực động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Cũng tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng (tiền thân của Văn phòng Cấp ủy sau này). Ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là Ngày truyền thống của Văn phòng Cấp ủy các cấp.
Cùng với sự phát triển của cách mạng, Văn phòng Cấp uỷ các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp Cấp ủy trong tổ chức điều hành công tác lãnh đạo của Đảng, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ Cấp ủy, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn phòng Cấp uỷ đã chủ động tham mưu ban hành những quyết sách trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.
Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt; song tựu chung lại, quá trình hình thành và phát triển các bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng hoàn toàn là một khối vận động thống nhất, không thể tách rời, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và Văn phòng Cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các Ban Xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ Trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart